Zawody Północ Południa

 

REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH PÓŁNOC-POŁUDNIE (cykl 2 imprez)

Uwaga: Start tylko w jednej z imprez jest również dopuszczalny!

 

 

 1. Druga impreza i zarazem zamykająca ten cykl odbędzie się 20-24.09.2017 na łowisku Radymno.

 

 1. Oficjalne zdjęcie wszystkich uczestników będzie wykonane w środę 17.05.2017r podczas oficjalnego otwarcia zawodów (planowane na godz. 12.00).

 

 1. Każda drużyna, która bierze udział w tych zawodach powinna składać się z dwóch osób. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera dopłata 100 zł), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.

 

 1. Każdy zawodnik musi się osobiście zarejestrować w pierwszym dniu zawodów tj. 20.09.2017r (dotyczy to też team runnera). Rejestracja drużyn trwa od godziny 8 do 10. Drużyny które się nie zarejestrują nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, zaś wpisowe nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych okolicznościach i po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu organizatora zawodów, zawodnicy mogą się spóźnić, bez konsekwencji usunięcia ich z zawodów. W takiej sytuacji drużyna zajmie stanowisko które jako ostatnie zostało w koszyku losującym

 

 1. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.


 

 1. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej na dwuosobowych stanowiskach. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).


 

 1. Zespół, który będzie miał w wodzie więcej niż 4 zestawy z przynętami (w tym samym czasie) zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.


 

 1. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału 
  w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.


 

 1. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.


 

 

 1. Do oznakowania łowiska przez drużynę dozwolone jest użycie maksymalnie dwóch markerów.

 

 1. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest z brzegu, jak również środków pływających. Dopuszcza się używanie łodzi, pontonów i modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia bez ograniczeń czasowych.


 

 1. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na sobie kamizelek ratunkowych podczas każdorazowego wypłynięcia na wodę. Podczas wypływania nocnego, obowiązkowo na środku pływającym musi znajdować się dwóch zawodników.


 

 1. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu, – Każdy przypon może być wyposażony wyłącznie w jeden haczyk.– Żywe zanęty i przynęty są zabronione.


 

 1. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać zawodnik lub asystent danej drużyny.


 

 1. Za powiadomienie sędziów o złowionej rybie odpowiedzialni są zawodnicy lub asystent.


 

 1. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.


 

 1. Każda ryba musi być ważona na oficjalnych wagach organizatorów, lub w innym przypadku nie zostanie zaliczona.


 

 1. Organizatorzy mają prawo przeszukania rzeczy i samochodów zawodników, jeżeli zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek oszustwa. Wędkarze przyłapani na oszustwie będą usunięci z zawodów-BEZ ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW.


 

 1. Klasyfikowane są następujące ryby: karp i amur o wadze powyżej 5 kg.

 

 

 1. Drużyna zobowiązana jest do posiadania podbieraka karpiowego, worków karpiowych i maty karpiowej. Ponadto każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka odkażającego i każdorazowego stosowania go celem odkażenia rany.


 

 1. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.


 

 1. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego!


 

 1. Wchodzenie do wody dozwolone jest tylko do wysokości kolan.


 

 1. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.


 

 1. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 25 minut od sygnału kończącego zawody.


 

 1. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma wagi trzech największych ryb. W przypadku takiej samej wagi, pod uwagę brana jest waga największej ryby.

 

 1. W zawodach przewidziane są nagrody o wartości nie mniejszej, jak 15 000 zł.

 

 

 1. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie :

pouczenie
pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka
drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja

 

 1. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.

 

 1. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu!


 

 1. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.


 

 1. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.


 

 1. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.


 

 1. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.


 

 1. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.


 

 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów w innym razie nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach. W przypadku niestosowania się do powyższego regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowego.


 

 1. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

 


 

 1. Wpisowe w kwocie 700zł musi być opłacone do 31.03. 2017r.

 

 1. Nr konta do przelewu, lista startowa i rezerwowa zostanie dostarczona na adres email drużyn wraz z regulaminem.

 

 

Zapisy i kontakt: Marcin Kosz tel. 793 026 620 m.k.budsystem@vp.pl

 

Plan zawodów

 

Czwartek 20.09.2017

 

8.00-10.00 - rejestracja zawodników

10.00 12.00 - poczęstunek

12.00- 13.00 - losowanie stanowisk omówienie/sprawy organizacyjne

13.00 -15.00 - dojazd na stanowiska/sondowanie /stawianie markerów/nęcenie.

15.00 - rozpoczęcie wędkowania

18.00-19.00 - ważenie złowionych ryb

 

czwartek 21.09.2017.

 

8.00-10.00 - ważenie złowionych ryb

13.30-14.00 - ogłoszenie bieżących wyników

14.00 - posiłek

17.00-19.00 - ważenie złowionych ryb.

 

piątek 22.09.2017

 

8.00-10.00 - ważenie złowionych ryb

13.30-14.00 - ogłoszenie bieżących wyników

14.00 - posiłek

17.00-19.00 - ważenie złowionych ryb

 

sobota 23.09.2017

 

8.00-10.00 - ważenie złowionych ryb

13.30-14.00 - ogłoszenie bieżących wyników

14.00 - posiłek

17.00-19.00 - ważenie złowionych ryb

 

niedziela 24.09.2017

 

7.00-9.00 - ważenie złowionych ryb

9.00 - zakończenie wędkowania

11.00 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

 

 

 

 

 

 

< powrót